Bwyta i Baratoi ar gyfer Triniaeth Canser

Healthy mix of fruit, vegetables, meat and pulses

Mae maethiad da yn bwysig ym mhob agwedd ar iechyd, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer triniaeth canser. Maen bwysig bwyta’r balans cywir ac amrywiaeth o wahanol fwydydd er mwyn sicrhau bod eich corff yn cael popeth y mae ei angen. Mae hyn hefyd yn bwysig er mwyn helpu i atal eich corff rhag dioddef o ddiffyg maeth 

Mae maethiad da yn bwysig ym mhob agwedd ar iechyd, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer triniaeth canser. Maen bwysig bwyta’r balans cywir ac amrywiaeth o wahanol fwydydd er mwyn sicrhau bod eich corff yn cael popeth y mae ei angen. Mae hyn hefyd yn bwysig er mwyn helpu i atal eich corff rhag dioddef o ddiffyg maeth 

Healthy mix of fruit, vegetables, meat and pulses

Mae diffyg maeth yn gyflwr sy’n cael ei achosi gan ddiffyg maetholion allweddol. Mae’n gallu gwneud i chi golli pwysau a mynd yn wan, yn flinedig, yn cael trafferth ymladd heintiau neu eich atal rhag cwblhau triniaethau canser. 

Ar ôl cael diagnosis o ganser, efallai eich bod wedi colli pwysau neu’n cael trafferth bwyta ac yfed. Gall hyn fod oherwydd gofid a gorbryder, trafferthion llyncu, llai o archwaeth, neu newid yn y ffordd mae eich corff yn treulio’ch bwyd a’ch diod. Mae’n bwysig peidio colli pwysau annisgwyl; rhaid cynnal deiet maethlon da. 

Trwy ddilyn deiet maethlon, rydych chi’n gallu: 

 1. Cynnal pwysau corff iach. 
 2. Diogelu cyhyrau a chryfder. 
 3. Lleihau sgileffeithiau triniaeth. 
 4. Annog gwydnwch corfforol i gwblhau’r driniaeth sydd wedi’i chynllunio. 

Ymwyaf y gallwch chi ei wneud nawr i wellach deiet, y mwyaf fydd gan eich corff wrth gefn ar gyfer triniaeth, er mwyn i’r corff allu parhau âch gweithgareddau arferol. 

Pa gyngor deietegol ddylwn i ei ddilyn?

Camau i wella maeth

Os ydych chi o dan bwysau, yn colli pwysau neu os oes gennych chi archwaeth gwael, dyma rai awgrymiadau defnyddiol iw hystyried:

 1. Cael byrbrydau calorïau/protein uchel rhwng 3 phryd y dydd, e.e.: cnau, iogwrt, caws a chracers, tost gyda menyn a jam, crympets, llaeth braster llawn, siocled poeth, ysgytlaeth a smŵddis. 
 2. Newid bwydydd ‘braster isel’ i rai ‘braster llawn’. 
 3. Dylech chi fwyta protein fel cig, pysgod, llaeth, caws, ‘tofu’, wyau, ffa a chnau. 
 4. Rhowch gynnig ar gyfoethogi eich bwydydd – mae’r fideo isod yn dangos sut i wneud hynny.  
 5. Yfwch ddiodydd ar ôl y pryd bwyd er mwyn osgoi llenwi’ch stumog cyn bwyta. 

Er mwyn cael syniadau llysieuol, pescataraidd a fegan i gyfoethogi eich deiet, gallwch chi gyfnewid llaeth, caws, menyn, cig a physgod am ddewisiadau eraill. Er enghraifft: 

 • Llaeth cnau, ceirch neu soia ac iogwrt. 
 • Ychwanegu olew olewydd/hadau sesami/cnau coco at basta, salad a’u defnyddio wrth goginio 
 • Quorn©, tofu neu gynhyrchion cig soia 
 • Ychwanegu ffacbys/codlysiau at gawl a stiw 
 • Ychwanegu menyn cnau/cnau, jam, surop masarnen at fara, grawnfwyd a phwdinau. 

Efallai y byddwch chi’n gweld bod Diabetes yn anoddach i’w reoli yn dilyn diagnosis canser.  

Efallai bod hyn oherwydd y diagnosis ei hun, meddyginiaethau newydd, triniaeth canser, straen neu bryder.  

Gallwch ddefnyddio’r cyngor ar y dudalen hon wrth gynllunio’ch deiet os oes gennych Ddiabetes. Ceisiwch fwyta llai o jam/siwgr a mêl a dewis hufen neu gaws a menyn yn lle hynny i ychwanegu maeth at eich bwyd os oes angen. 

Wrth baratoi ar gyfer triniaeth mae’n bwysig rheoli eich lefelau siwgr gwaed a dal i fod mewn cyswllt â’ch tîm gofal iechyd a’ch nyrs Diabetes. 

I gael rhagor o wybodaeth am reoli Diabetes Math 2 cliciwch yma.  

Os oes gennych chi Ddiabetes Math 1 a’ch bod yn pryderu am effaith y driniaeth ar y cyflwr, dylech chi gysylltu â’ch deietegydd neu nyrs Diabetes. 

Argymhellir bod dynion yn yfed 2000ml y dydd a menywod yn yfed 1600ml y dydd. Mae hyn yn cyfateb i tua 8 gwydraid y dydd. Mae te a choffi (dewiswch ddiodydd heb gaffein os yn bosibl), diodydd braster/siwgr isel a llaeth i gyd yn cyfrif.  

Peidiwch â chynnwys alcohol wrth fesur eich hylif dyddiol. Peidiwch chwaith ag yfed gormod o smŵddis a sudd ffrwythau, sy’n gallu bod yn ddrwg i’r dannedd ac er mwyn rheoli Diabetes.  

Mae arwyddion dadhydradu yn cynnwys diffyg canolbwyntio, pendro, cur pen, problemau gyda’r arennau a phroblemau’r llwybr wrinol. 

Mae llawer o wybodaeth a phrofiadau personol yn cael eu rhannu drwy’r cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi arwain at amrywiaeth o ‘argymhellion’ deiet sy’n honni eu bod yn curo neu gael gwared â chanser. Mae llawer o’r deietau hyn yn gallu eich cyfyngu a dim llawer o dystiolaeth wyddonol yn eu cefnogi. Mae hyn yn golygu nad oes digon o astudiaethau wedi’u gwneud i ddangos eu bod yn gweithio. 

Mae dod o hyd i wybodaeth gywir yn gallu bod yn ddryslyd; os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddeiet amgen ar gyfer canser, dylech chi ofyn i’ch tîm gofal iechyd neu ddeietegydd. 

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content