Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Bwyta i Baratoi ar gyfer Triniaeth Canser

Healthy mix of fruit, vegetables, meat and pulses

Mae maethiad da yn bwysig ym mhob agwedd ar iechyd, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer triniaeth canser. Maen bwysig bwyta’r balans cywir ac amrywiaeth o wahanol fwydydd er mwyn sicrhau bod eich corff yn cael popeth y mae ei angen. Mae hyn hefyd yn bwysig er mwyn helpu i atal eich corff rhag dioddef o ddiffyg maeth 

Mae maethiad da yn bwysig ym mhob agwedd ar iechyd, yn enwedig wrth baratoi ar gyfer triniaeth canser. Maen bwysig bwyta’r balans cywir ac amrywiaeth o wahanol fwydydd er mwyn sicrhau bod eich corff yn cael popeth y mae ei angen. Mae hyn hefyd yn bwysig er mwyn helpu i atal eich corff rhag dioddef o ddiffyg maeth 

Healthy mix of fruit, vegetables, meat and pulses

Mae diffyg maeth yn gyflwr sy’n cael ei achosi gan ddiffyg maetholion allweddol. Mae’n gallu gwneud i chi golli pwysau a mynd yn wan, yn flinedig, yn cael trafferth ymladd heintiau neu eich atal rhag cwblhau triniaethau canser. 

Ar ôl cael diagnosis o ganser, efallai eich bod wedi colli pwysau neu’n cael trafferth bwyta ac yfed. Gall hyn fod oherwydd gofid a gorbryder, trafferthion llyncu, llai o archwaeth, neu newid yn y ffordd mae eich corff yn treulio’ch bwyd a’ch diod. Mae’n bwysig peidio colli pwysau annisgwyl; rhaid cynnal deiet maethlon da. 

Trwy ddilyn deiet maethlon, rydych chi’n gallu: 

  1. Cynnal pwysau corff iach. 
  2. Diogelu cyhyrau a chryfder. 
  3. Lleihau sgileffeithiau triniaeth. 
  4. Annog gwydnwch corfforol i gwblhau’r driniaeth sydd wedi’i chynllunio. 

Ymwyaf y gallwch chi ei wneud nawr i wellach deiet, y mwyaf fydd gan eich corff wrth gefn ar gyfer triniaeth, er mwyn i’r corff allu parhau âch gweithgareddau arferol. 

Pa gyngor deietegol ddylwn i ei ddilyn?

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content