Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Beth arall allwch chi ei wneud nawr i adsefydlu ac adfer yn gynt yn dilyn triniaeth?

Mae ymchwil yn awgrymu y gall gwneud newidiadau ich ffordd o fyw cyn dechrau triniaeth wella eich canlyniadau ach adferiad yn dilyn triniaeth. Gall gwneud newidiadau ymddygiad fod yn anodd. Maen bwysig cael synnwyr clir o’r hyn sydd angen i chi ei wneud i baratoi ar gyfer triniaeth er mwyn gwneud y gorau och adferiad yn dilyn triniaeth.  

Efallai yr hoffech ofyn am gyngor gweithwyr iechyd proffesiynol syn rhan och gofal ynghylch yr hyn y gallwch chi ei wneud cyn triniaeth er mwyn gwneud y gorau och adferiad yn dilyn triniaeth.

Os hoffech chi wneud newidiadau ymddygiad cyn i’r driniaeth ddechrau, mae’n bwysig cael nodau clir a gwybod beth fydd y camau nesaf er mwyn cyflawni’r nodau hyn. Mae newid ymddygiad neu ddatblygu arferion newydd yn anodd. 

Gall datblygu cynllun a ffordd glir o olrhain neu fonitro’ch cynnydd fod o gymorth. 

Efallai bydd yn ddefnyddiol gosod nodau CAMPUS i chi’ch hun: 

C – Cyraeddadwy = A yw’n bosibl cyflawni’r nod hwn o ystyried eich cyflyrau iechyd? 

Measurable goal = How will you know when you have achieved your goal?

A – Amserol = Erbyn pryd yr ydych am gyflawni’r nod hwn? A – Amserol = Erbyn pryd yr ydych am gyflawni’r nod hwn? 

M – Mesuradwy = Sut y byddwch chi’n gwybod eich bod wedi cyflawni eich nod? 

PPenodol = Beth yw eich nod penodol? 

U Uchelgeisiol 

S – Nod synhwyrol = A yw eich nod yn synhwyrol o ystyried eich amserlen cyn triniaeth? Weithiau gall meddyliau neu deimladau anodd ymyrryd ân gallu i gyflawni ein nodau. Maen bwysig sylwi pan fydd meddyliau neu deimladau anodd yn ymddangos. Mae meddyliau neu deimladau anodd yn aml yn adlewyrchu angen emosiynol sylfaenol. Gall deall eich anghenion emosiynol a dod o hyd i ffyrdd o ddiwallur anghenion hyn wella eich gallu i gyflawni eich nodau mewn meysydd eraill yn eich bywyd.

Mwy o wybodaeth am wneud y gorau och llesiant emosiynol a seicolegol.  

Hefyd yn yr adran hon

Cymorth pellach:

Nod y cyngor ar y tudalennau hyn yw eich helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi tuag at adferiad.

Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu eich gweithiwr gofal iechyd proffesiynol.

  • Cymorth Canser Macmillan:
    0808 808 00 00
  • Maggie’s Caerdydd:
    029 2240 8024
  • Gofal Canser Tenovus:
    0808 808 1010
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content