Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Deiet maethlon

A nourishing diet

Camau i wella maeth

Os ydych chi o dan bwysau, yn colli pwysau neu os oes gennych chi archwaeth gwael, dyma rai awgrymiadau defnyddiol iw hystyried:

  1. Cael byrbrydau calorïau/protein uchel rhwng 3 phryd y dydd, e.e.: cnau, iogwrt, caws a chracers, tost gyda menyn a jam, crympets, llaeth braster llawn, siocled poeth, ysgytlaeth a smŵddis. 
  2. Newid bwydydd ‘braster isel’ i rai ‘braster llawn’. 
  3. Dylech chi fwyta protein fel cig, pysgod, llaeth, caws, ‘tofu’, wyau, ffa a chnau. 
  4. Rhowch gynnig ar gyfoethogi eich bwydydd – mae’r fideo isod yn dangos sut i wneud hynny.  
  5. Yfwch ddiodydd ar ôl y pryd bwyd er mwyn osgoi llenwi’ch stumog cyn bwyta. 

Er mwyn cael syniadau llysieuol, pescataraidd a fegan i gyfoethogi eich deiet, gallwch chi gyfnewid llaeth, caws, menyn, cig a physgod am ddewisiadau eraill. Er enghraifft: 

  • Llaeth cnau, ceirch neu soia ac iogwrt. 
  • Ychwanegu olew olewydd/hadau sesami/cnau coco at basta, salad a’u defnyddio wrth goginio 
  • Quorn©, tofu neu gynhyrchion cig soia 
  • Ychwanegu ffacbys/codlysiau at gawl a stiw 
  • Ychwanegu menyn cnau/cnau, jam, surop masarnen at fara, grawnfwyd a phwdinau. 

Efallai y byddwch chi’n gweld bod Diabetes yn anoddach i’w reoli yn dilyn diagnosis canser.  

Efallai bod hyn oherwydd y diagnosis ei hun, meddyginiaethau newydd, triniaeth canser, straen neu bryder.  

Gallwch ddefnyddio’r cyngor ar y dudalen hon wrth gynllunio’ch deiet os oes gennych Ddiabetes. Ceisiwch fwyta llai o jam/siwgr a mêl a dewis hufen neu gaws a menyn yn lle hynny i ychwanegu maeth at eich bwyd os oes angen. 

Wrth baratoi ar gyfer triniaeth mae’n bwysig rheoli eich lefelau siwgr gwaed a dal i fod mewn cyswllt â’ch tîm gofal iechyd a’ch nyrs Diabetes. 

I gael rhagor o wybodaeth am reoli Diabetes Math 2 cliciwch yma.  

Os oes gennych chi Ddiabetes Math 1 a’ch bod yn pryderu am effaith y driniaeth ar y cyflwr, dylech chi gysylltu â’ch deietegydd neu nyrs Diabetes. 

Argymhellir bod dynion yn yfed 2000ml y dydd a menywod yn yfed 1600ml y dydd. Mae hyn yn cyfateb i tua 8 gwydraid y dydd. Mae te a choffi (dewiswch ddiodydd heb gaffein os yn bosibl), diodydd braster/siwgr isel a llaeth i gyd yn cyfrif.  

Peidiwch â chynnwys alcohol wrth fesur eich hylif dyddiol. Peidiwch chwaith ag yfed gormod o smŵddis a sudd ffrwythau, sy’n gallu bod yn ddrwg i’r dannedd ac er mwyn rheoli Diabetes.  

Mae arwyddion dadhydradu yn cynnwys diffyg canolbwyntio, pendro, cur pen, problemau gyda’r arennau a phroblemau’r llwybr wrinol. 

Mae llawer o wybodaeth a phrofiadau personol yn cael eu rhannu drwy’r cyfryngau cymdeithasol, sydd wedi arwain at amrywiaeth o ‘argymhellion’ deiet sy’n honni eu bod yn curo neu gael gwared â chanser. Mae llawer o’r deietau hyn yn gallu eich cyfyngu a dim llawer o dystiolaeth wyddonol yn eu cefnogi. Mae hyn yn golygu nad oes digon o astudiaethau wedi’u gwneud i ddangos eu bod yn gweithio. 

Mae dod o hyd i wybodaeth gywir yn gallu bod yn ddryslyd; os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ddeiet amgen ar gyfer canser, dylech chi ofyn i’ch tîm gofal iechyd neu ddeietegydd. 

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content