Ceisio Cymorth

Ar ôl i driniaeth canser ddod i ben, mae’n annhebygol y byddwch yn gweld gweithwyr meddygol proffesiynol mor aml. Gall hyn olygu y gallai fod yn anodd gwybod at bwy i droi am gymorth a chefnogaeth os ydych yn cael trafferth rheoli eich llesiant seicolegol.

Os oes gennych bryderon am eich llesiant seicolegol, defnyddiwch yr Offeryn Hunanarfarnu Llesiant i helpu i wybod a allai cymorth pellach fod o help i chi.

Gall rhai pobl deimlo’n ynysig neu’n unig pan fydd triniaeth yn dod i ben. Efallai y byddai’n ddefnyddiol siarad â’ch Nyrs Glinigol Arbenigol, neu aelodau eraill o’ch tîm canser pan fyddwch yn nesáu at ddiwedd eich triniaeth i weld pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal. Mae rhai pobl yn ei chael hi’n ddefnyddiol mynychu grwpiau cymorth gydag eraill sydd wedi cael profiadau tebyg iddyn nhw. Efallai y bydd y Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol sy’n gweithio gyda chi yn gallu eich cyfeirio at grwpiau cymorth cymheiriaid. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn yr ysbyty yn cael apwyntiadau dilynol gyda Meddyg, Llawfeddyg neu Nyrs canser. Efallai y bydd pobl eraill yn gweld eu meddyg teulu ar gyfer apwyntiadau dilynol. Siaradwch â’r Gweithwyr Proffesiynol sy’n ymwneud â’ch gofal i egluro’r gweithdrefnau dilynol ar gyfer eich math o ganser. Efallai y byddai’n ddefnyddiol ysgrifennu unrhyw gwestiynau sydd gennych cyn yr apwyntiadau hyn, fel eich bod yn cael y gorau ohonynt, a chael yr atebion sydd eu hangen arnoch.

Mae Canolfannau Maggie’s yn rhoi cymorth i unigolion, eu ffrindiau a’u teuluoedd yn dilyn diagnosis o ganser, ac mae canolfannau ganddyn nhw yng Nghaerdydd ac Abertawe.

Mae CISS yn rhoi cymorth gyda llesiant seicolegol i unigolion, eu ffrindiau a’u teuluoedd yn dilyn diagnosis o ganser yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Hefyd yn yr adran hon

Cefnogaeth a chymorth pellach:

Mae’r cyngor ar y tudalennau hyn wedi’i gynllunio i’ch helpu i baratoi ar gyfer y driniaeth sydd o’ch blaen a’ch cefnogi hyd at adferiad. Os oes angen rhagor o gyngor a chymorth arnoch, trafodwch hyn gyda’ch gweithiwr allweddol neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol. Cymorth Canser Macmillan: 0808 808 00 00 Maggie’s Caerdydd: 029 2240 8024 Gofal Canser Tenovus: 0808 808 1010
Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.