Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Anadlu Diffygiol

Beth yw e?

Anadlu diffygiol yw pan fydd eich patrwm anadlu arferol yn cael ei golli am gyfnod estynedig, sy’n golygu bod eich anadlu’n mynd yn llai effeithlon. Mae hyn yn arwain at anadlu naill ai’n gyflymach neu’n ddyfnach er mwyn cynnal lefelau ocsigen arferol o fewn y corff. Gall y mathau hyn o newidiadau mewn anadlu ddigwydd yn naturiol, fel pan fyddwch yn ymarfer neu pan fyddwch dan straen.

Dim ond pan fydd y patrwm hwn yn para yn y tymor hir y gall symptomau ddatblygu.

Beth yw’r symptomau?

Gall y symptomau fod yn eithaf eang. Maen nhw’n cynnwys, diffyg anadl, mwy o ddylyfu gên neu ochneidio, tensiwn yn yr ysgwyddau a’r gwddf, blinder, pinnau a nodwyddau yn eich dwylo neu wefusau ac anawsterau canolbwyntio. Maen nhw’n digwydd o ganlyniad i newidiadau yn lefelau carbon deuocsid o fewn y corff.

Beth sy’n ei achosi?

Er nad yw bob amser yn glir beth sy’n achosi anadlu diffygiol, mae nifer o sbardunau cyffredin. Y rhain yw:

  • Salwch anadlol hirdymor, yn enwedig asthma.
  • Heintiau ar y frest yn y gorffennol.
  • Poen neu anaf, yn enwedig os yw’n effeithio ar ganol y cefn.
  • Amodau sy’n achosi dŵr poeth (adlif asid). Er enghraifft, hernia bwlch.
  • Straen neu bryder.

Fodd bynnag, mae’n bosibl i anadlu diffygiol ddatblygu heb i unrhyw un o’r sbardunau hyn fod yn bresennol.

Beth alla i ei wneud am y peth?

Ailhyfforddi eich anadlu i fod yn fwy effeithlon yw’r brif driniaeth. Mae rhai awgrymiadau ac ymarferion anadlu, yn ogystal â mwy o wybodaeth a all helpu yn y fideo isod.

Play Video

Cydgysylltu lleferydd ac anadlu

Mae llif anadl yn galluogi ein llais ar gyfer sgwrsio. Rydym yn anadlu i mewn i lenwi ein hysgyfaint ac yna’n anadlu allan pan fyddwn yn siarad. Po hiraf yw’r gair, ymadrodd, neu frawddeg, po fwyaf o aer sydd ei angen arnom.

Mae gwahanol synau lleferydd yn defnyddio gwahanol faint o aer. Er enghraifft, mae /k/ yn sain fer sy’n gofyn am ffrwydriad byr o aer, tra bod /s/ yn sain hir sy’n gofyn am lif aer parhaus. Wrth sgwrsio, rydym yn oedi ar adegau er mwyn ail-lenwi ein hysgyfaint. Yna, rydym yn parhau i siarad ar y cyflenwad aer newydd. Mae anadlu i mewn ac allan yn broses awtomatig; fodd bynnag, gall rhai unigolion ei chael hi’n anodd cynnal eu hanadl a/neu ei reoli ac mae angen ymarfer penodol arnynt i wella eu hanadlu ar gyfer gwahanol weithgareddau.

Mae rhai pobl yn cael anawsterau gyda thaflu eu llais a thôn eu llais, ac mae eraill yn teimlo bod eu gwddf yn teimlo’n ‘dynn’ wrth siarad neu mae eu llais yn pylu. Ymhlith yr achosion cyffredin mae gor-agor rhan uchaf y frest wrth ddechrau siarad, anghofio oedi am anadl wrth siarad neu siarad hyd ddiwedd yr anadl, ac yna anadlu i mewn yn sydyn.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content