Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cyngor ar weithio o gartref

Mae pandemig COVID-19 wedi arwain at lawer o newidiadau yn y gweithle, gyda llawer o bobl yn gweithio gartref erbyn hyn. O ganlyniad, mae rhai ohonom yn cael ein hunain mewn ystumiau lletchwith, yn eistedd yn wargrwm dros liniaduron ar soffas neu hyd yn oed welyau.

Ergonomeg yw’r astudiaeth o sut mae pobl yn rhyngweithio â systemau ffisegol a’r amgylchedd: er enghraifft sut rydym yn eistedd wrth ein desgiau am wyth awr y dydd yn y gwaith. Os na wnawn hyn yn iawn, gall arwain at broblemau corfforol a phoen.

Mae arferion da a gwelliannau ergonomig y gallwch eu gwneud i’ch amgylchedd gwaith boed hynny mewn swyddfa neu gartref a all leihau’r siawns y byddwch yn profi poen ac anghysur.

Mae’r fideo canlynol yn rhoi cyngor ac awgrymiadau gan ein Ffisiotherapyddion Iechyd Galwedigaethol ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gartref neu mewn swyddfa.

Play Video
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content