Edrychwch ar dudalen Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru Cymru am ragor o fanylion

Mae Gwasanaeth Technoleg Gynorthwyol Electronig Cenedlaethol Cymru (NCEAT) yn darparu asesiadau ac offer ar gyfer anghenion cyfathrebu cymhleth, technoleg gynorthwyol ar gyfer mynediad at gyfrifiaduron a rheolaethau amgylcheddol i blant ac oedolion (mae rheolaethau amgylcheddol ar gael i bobl dros 14 oed).

Atgyfeiriadau

Rydym yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer cleifion sydd wedi cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru. Gall unrhyw aelod cofrestredig o’r Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd neu Weithiwr Meddygol Proffesiynol cofrestredig wneud yr atgyfeiriad.

Sut i Gyfeirio

Gellir lawrlwytho copi o’n ffurflen atgyfeirio o’n gwefan, neu gallwch gysylltu â’r swyddfa i gael fersiwn argraffedig.

Bydd pob atgyfeiriad yn cael ei frysbennu gan ein tîm o weithwyr proffesiynol ac os caiff ei dderbyn, bydd llythyr apwyntiad yn cael ei anfon gyda manylion y mynychwyr.

Gall hyn gynnwys:

  • Gwyddonwyr Clinigol
  • Therapyddion Iaith a Lleferydd
  • Therapyddion Galwedigaethol
  • Technolegwyr Clinigol
  • Hyfforddwyr Technegol
  • Cynorthwywyr TherapiAssistants

Asesiad

Bydd y tîm yn cwblhau asesiad cynhwysfawr. Os bydd dyfais yn cael ei hargymell, bydd prawf yn cael ei drefnu cyn gynted ag y bydd yr offer ar gael.

Darpariaeth

Darperir offer ar sail prawf. Os bydd yn llwyddiannus, bydd y ddyfais yn cael ei rhoi ar fenthyg yn barhaol i’r claf ac unrhyw argymhellion ar gyfer gweithredu defnydd yn cael eu rhoi i gefnogi gweithwyr proffesiynol.

Os nad oes ei angen mwyach, rhaid dychwelyd yr offer i’r NCEAT.

Adolygu a Gwasanaethu

Bydd yr offer a ddarperir yn cael ei wirio’n flynyddol. Bydd hyn yn cynnwys adolygiad o ddefnydd ac addasrwydd, a gwasanaeth ar gyfer diogelwch a chynnal a chadw.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r ganolfan neu ewch i’r wefan.

Manylion cyswllt

Canolfan Genedlaethol Technoleg Gynorthwyol Electronig Cymru
Ysbyty Rookwood
Ffordd y Tyllgoed
Llandaf
Caerdydd
CF5 2YN

Ffon: 029 2021 3914 or 029 2021 3976

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.