Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Therapi Galwedigaethol o fewn Timau Iechyd Meddwl Cymunedol

Mae Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl difrifol a pharhaus sy’n byw yn y gymuned.

Mae’r timau hyn yn cynnwys Seiciatryddion, Seicolegwyr, Gweithwyr Cymdeithasol, Therapyddion Galwedigaethol, Nyrsys Iechyd Meddwl, Gweithwyr Cymorth a mwy.

Group of adults

Mae Therapi Galwedigaethol yn cael ei gynnig ym mhob Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Beth yw rôl Therapyddion Galwedigaethol yn y Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol?

Rydym yn anelu at:

 • gefnogi eich iechyd a’ch adferiad
 • cynnig gwasanaeth lleol
 • gweithio gyda chi yn seiliedig ar y cymorth sydd ei angen arnoch chi
 • cynnig asesiad arbenigol i ddarganfod pa gymorth sydd ei angen arnoch chi
 • defnyddio amrywiaeth o ymyriadau Therapi Galwedigaethol i’ch helpu i wneud yr hyn sydd angen i chi ei wneud ac archwilio gweithgareddau ystyrlon
 • cefnogi eich anghenion galwedigaethol ac ehangu eich rhwydweithiau cymunedol.

Atgyfeiriadau

Gallwch chi gael mynediad i’r gwasanaeth os yw eich meddyg teulu neu glinigwr cyfrifol o’r farn y byddai atgyfeiriad yn cefnogi eich gofal. Dim ond gyda’ch caniatâd chi y gellir cyfeirio at y gwasanaeth. Gallwch chi ail-gyfeirio eich hun at y gwasanaeth hwn os ydych chi wedi bod yng ngofal tîm o fewn y tair blynedd diwethaf.

Os ydych chi eisoes ar agor i dîm iechyd meddwl cymunedol ac yn teimlo y gallech chi fod angen cymorth gan Therapydd Galwedigaethol, gallwch chi drafod hyn gydag aelod o’r tîm/au mae gennych gysylltiad â nhw a gofyn am asesiad.

Cysylltiadau:

De-ddwyrain Caerdydd

 • De-orllewin Caerdydd (Canolfan Hamadryad): 029 2046 348
 • De-ddwyrain Caerdydd (Link Centre): 029 2033 555

Gogledd-orllewin Caerdydd

 • Gogledd-orllewin Caerdydd (Clinig Gabalfa): 029 2069 394
 • Gorllewin Caerdydd (Canolfan Pentywyn): 029 2057 877
 • Gogledd-ddwyrain Caerdydd (Canolfan Iechyd Pentwyn): 029 2073 146

Y Fro

 • Tîm Iechyd Meddwl Ardal y Fro (Ysbyty’r Barri): 01446 454
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content