Demensia

Gall gofalu am rywun â dementia fod yn heriol, ond gyda’r cymorth cywir gall fod yn werth chweil. Yng nghamau cynnar dementia, mae llawer o bobl yn gallu mwynhau bywyd yn yr un modd â chyn eu diagnosis. Ond wrth i’r symptomau waethygu, gall y person deimlo’n bryderus, dan straen ac ofnus oherwydd methu cofio pethau, dilyn sgyrsiau neu ganolbwyntio.

Mae’n bwysig cefnogi’r unigolyn i gynnal sgiliau, galluoedd a bywyd cymdeithasol gweithredol. Gall hyn hefyd helpu sut maen nhw’n teimlo amdanyn nhw eu hunain. Dysgwch fwy am ofalu am rywun â dementia ar wefan y GIG.

Dementia a COVID-19

Yn ystod pandemig COVID-19, mae’n bwysig bod person sy’n byw gyda dementia yn parhau i gael y cymorth sydd ei angen arno. Efallai y bydd angen mwy o gymorth arnynt ar hyn o bryd, er enghraifft wrth reoli meddyginiaeth a threfn arferol.

Darllenwch am newidiadau yn ymddygiad pobl sy’n byw gyda dementia, Dysgwch fwy am gefnogi rhywun â dementia, a gweld a phecyn gwybodaeth am ofal i rywun â dementia yn ystod pandemig COVID-19.

Dementia a cholli clyw

Bydd llawer o bobl â dementia hefyd yn byw gyda nam ar eu clyw. Mae tystiolaeth sy’n awgrymu bod pobl sydd wedi colli eu clyw hefyd yn fwy tebygol o ddatblygu dementia, er nad yw’n hysbys ar hyn o bryd pam mae hyn. Gall unrhyw golled mewn clyw sydd heb gael diagnosis hefyd wneud i symptomau dementia ymddangos yn waeth. Dysgwch fwy am ddementia a cholli clyw.

Adnoddau dementia pellach

Mae Tîm Cof Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro wedi paratoi amrywiaeth o adnoddau sy’n ymwneud â dementia. Darllenwch yr adnoddau canlynol sy’n berthnasol i’ch maes angen, neu gweld adnoddau sy’n benodol i golli’r cof.
 
CAV White
Copyright © 2020 Cardiff and Vale University Health Board | Privacy Policy | Terms | Sitemap