Cefnogaeth i bobl tra byddynt yn aros am llawdriniaeth amnewid y pen-glin

Mae’n bwysig bod cymorth ar gael i bobl wrth iddynt aros am lawdriniaeth. Mae llawer o bobl yn cael trafferth rheoli poen a symptomau, yn ogystal a hyn mae’n gallu effaithio’n negyddol ar symudedd, hannibyniaeth, lles corfforol a meddyliol pan fyddwch yn aros am gyfnod ar gyfer triniaeth.

Escaoe

Mae VERSUS Arthritis yn sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi pobl sy’n byw gydag arthritis. Mae’r sefydliad wedi argymell darparu cymorth i helpu cleifion reoli symptomau, gwella eich iechyd a’ch lles, a galluogi chi i baratoi’n dda ar gyfer eich llawdriniaeth.

Yn ol yr hargymhellion y sefydliad, mae Bwrdd Iechyd Prifysg ol Caerdydd a’r Fro yn cynnig cymorth ychwanegol drwy’r rhaglen adsefydlu ESCAPE-pain sy’n seiliedig ar dystiolaeth glinigol.

ESCAPE Pain – Clun / Pen-glin

EGalluogi Hunanreoli ac Ymdopi â Phoen Arthritig gan ddefnyddio Ymarfer Corff (ESCAPE)

Mae ESCAPE-pain yn rhaglen adsefydlu ar gyfer pobl sydd â phoen cronig yn y cymalau. Mae’r rhaglen yn integreiddio hunanreoli addysgol a strategaethau ymdopi gyda threfn ymarfer corff sydd wedi’i unigoli ar gyfer pawb sy’n ei defnyddio.

Mae’r rhaglen ESCAPE-pain yn helpu i ddeall eich cyflwr, yn dysgu pethau syml i chi y gallwch eu gwneud i’ch helpu eich hun ac yn mynd â chi drwy raglen ymarfer corff flaengar i’ch helpu i reoli eich poen yn well.

Ni fydd y rhaglen yn gwella eich poen yn llwyr, ond ei nod yw lleihau eich poen, gwella’ch gweithrediad corfforol, yn ogystal â’ch hyder yn eich gallu i reoli eich cyflwr.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig dwy raglen ESCAPE-pain ar wahân:

ESCAPE-pain ar gyfer cluniau/pengliniau – wedi’u cynllunio’n benodol er budd pobl ag arthritis y glun a’r pen-glin.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y Rhaglen ESCAPE-pain.

Beth yw’r Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer Osteoarthritis y Pen-glin a’r Glun?

  • Mae’r rhaglen yn 6 wythnos o hyd
  • Byddwch yn mynychu 2 ddosbarth bob wythnos (cyfanswm o 12 dosbarth)
  • Trafodaeth grŵp 15-20 munud ar bwnc penodol sy’n ymwneud â phoen yn y cymalau
  • 30-40 munud o wahanol ymarferion a gynlluniwyd i wella eich symudiad a’ch gweithrediad.
  • Gofynnir i chi lenwi holiadur cyn ac ar ôl i chi gymryd rhan yn y rhaglen. Byddwch yn cael eich canlyniadau unigol eich hun, a fydd yn ddefnyddiol i weld faint o gynnydd rydych wedi’i wneud.

Beth yw Osteoarthritis?

Ymarfer Corff gydag Arthritis

Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy am arthritis o wefan VERSUS Arthritis:
https://www.versusarthritis.org/

Beth am gael golwg ar y fideos byr isod gan bobl sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen ESCAPE-pain:

Ble allai fynychu ESCAPE-pain ar gyfer osteoarthritis y glun neu’r pen-glin?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer osteoarthritis y glun neu’r pen-glin yn y lleoliadau canlynol:

Sut ydw i’n cyfeirio fy hun?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw un o’r rhaglenni uchod, llenwch y ffurflen gyfeirio isod.

Bydd ffisiotherapydd yn cysylltu â chi dros y ffôn i gadarnhau eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen, ac i archebu eich lle arni.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content