Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cefnogaeth i bobl tra byddynt yn aros am llawdriniaeth amnewid y pen-glin

Mae’n bwysig bod cymorth ar gael i bobl wrth iddynt aros am lawdriniaeth. Mae llawer o bobl yn cael trafferth rheoli poen a symptomau, yn ogystal a hyn mae’n gallu effaithio’n negyddol ar symudedd, hannibyniaeth, lles corfforol a meddyliol pan fyddwch yn aros am gyfnod ar gyfer triniaeth.

Escaoe

Mae VERSUS Arthritis yn sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi pobl sy’n byw gydag arthritis. Mae’r sefydliad wedi argymell darparu cymorth i helpu cleifion reoli symptomau, gwella eich iechyd a’ch lles, a galluogi chi i baratoi’n dda ar gyfer eich llawdriniaeth.

Yn ol yr hargymhellion y sefydliad, mae Bwrdd Iechyd Prifysg ol Caerdydd a’r Fro yn cynnig cymorth ychwanegol drwy’r rhaglen adsefydlu ESCAPE-pain sy’n seiliedig ar dystiolaeth glinigol.

ESCAPE Pain – Clun / Pen-glin

EGalluogi Hunanreoli ac Ymdopi â Phoen Arthritig gan ddefnyddio Ymarfer Corff (ESCAPE)

Mae ESCAPE-pain yn rhaglen adsefydlu ar gyfer pobl sydd â phoen cronig yn y cymalau. Mae’r rhaglen yn integreiddio hunanreoli addysgol a strategaethau ymdopi gyda threfn ymarfer corff sydd wedi’i unigoli ar gyfer pawb sy’n ei defnyddio.

Mae’r rhaglen ESCAPE-pain yn helpu i ddeall eich cyflwr, yn dysgu pethau syml i chi y gallwch eu gwneud i’ch helpu eich hun ac yn mynd â chi drwy raglen ymarfer corff flaengar i’ch helpu i reoli eich poen yn well.

Ni fydd y rhaglen yn gwella eich poen yn llwyr, ond ei nod yw lleihau eich poen, gwella’ch gweithrediad corfforol, yn ogystal â’ch hyder yn eich gallu i reoli eich cyflwr.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig dwy raglen ESCAPE-pain ar wahân:

ESCAPE-pain ar gyfer cluniau/pengliniau – wedi’u cynllunio’n benodol er budd pobl ag arthritis y glun a’r pen-glin.

Cliciwch yma i ddysgu mwy am y Rhaglen ESCAPE-pain.

Beth yw’r Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer Osteoarthritis y Pen-glin a’r Glun?

  • Mae’r rhaglen yn 6 wythnos o hyd
  • Byddwch yn mynychu 2 ddosbarth bob wythnos (cyfanswm o 12 dosbarth)
  • Trafodaeth grŵp 15-20 munud ar bwnc penodol sy’n ymwneud â phoen yn y cymalau
  • 30-40 munud o wahanol ymarferion a gynlluniwyd i wella eich symudiad a’ch gweithrediad.
  • Gofynnir i chi lenwi holiadur cyn ac ar ôl i chi gymryd rhan yn y rhaglen. Byddwch yn cael eich canlyniadau unigol eich hun, a fydd yn ddefnyddiol i weld faint o gynnydd rydych wedi’i wneud.

Beth yw Osteoarthritis?

Ymarfer Corff gydag Arthritis

Cliciwch ar y ddolen isod i ddysgu mwy am arthritis o wefan VERSUS Arthritis:
https://www.versusarthritis.org/

Beth am gael golwg ar y fideos byr isod gan bobl sydd wedi cymryd rhan yn y Rhaglen ESCAPE-pain:

Ble allai fynychu ESCAPE-pain ar gyfer osteoarthritis y glun neu’r pen-glin?

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cynnig Rhaglen ESCAPE-pain ar gyfer osteoarthritis y glun neu’r pen-glin yn y lleoliadau canlynol:

Sut ydw i’n cyfeirio fy hun?

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw un o’r rhaglenni uchod, llenwch y ffurflen gyfeirio isod.

Bydd ffisiotherapydd yn cysylltu â chi dros y ffôn i gadarnhau eich addasrwydd ar gyfer y rhaglen, ac i archebu eich lle arni.

Hefyd yn yr adran hon

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content