Cwyr Clustiau

Mae cwyr yn secretiad pwysig a naturiol a geir yn y glust. Mae cwyr yn helpu i ddiogelu’r glust rhag bacteria, gan helpu i atal heintiau.

Fel arfer, mae cwyr clustiau’n disgyn allan o’r glust ar ei ben ei hun. Fodd bynnag, weithiau gall cwyr gronni yn yn nhiwb y glust sy’n achosi pigyn clust, colli clyw, cosi, Tinitws, neu bendro.

Os ydych chi’n credu y gallai fod gennych chi gwyr clustiau, nad ydych wedi cael llawdriniaeth ar y clustiau ac nad oes gennych chi dwll ym mhilen y glust, gallwch chi ei reoli â diferion meddalu.

Rhoi diferion meddalu

Gallwch chi ddefnyddio diferion meddalu bob wythnos i reoli’r croniad o gwyr clustiau. Mae arbenigwyr yn awgrymu defnyddio naill ai olew olewydd, olew almon, dŵr hallt neu ddiferion sodiwm deucarbonad. Pa un bynnag o’r hylifau argymelledig hyn y byddwch chi’n ei ddefnyddio, dylai fod ar dymheredd yr ystafell. Efallai y bydd yn haws (os yw’n bosibl) gofyn i rywun arall roi’r diferion yn eich clustiau i chi.

  1. Gorweddwch ar y gwely â’ch clust yn wynebu i fyny tua’r nenfwd.
  2. Tynnwch y glust yn ôl ac i fyny’n ofalus i agor a sythu corn y glust. Bydd hyn yn galluogi’r diferion i fynd yn ddyfnach i gorn y glust.
  3. Rhowch DDAU ddiferyn o’r hylif yng nghorn y glust.
  4. Gollyngwch eich clust a thylinwch y cartilag ar flaen eich clust yn dyner i helpu i gaenu corn y glust â’r diferion.
  5. Gorweddwch â’r glust rydych wedi’i thrin yn wynebu ar i fyny am o leiaf bum munud i ganiatáu i’r diferion gael eu hamsugno.
  6. Rhowch ychydig bach o wlân cotwm yn y rhan allanol o’ch clust am ryw ddeng munud i atal y diferion rhag llifo allan.
  7. Ailadroddwch y broses yn yr ail glust, yn ôl yr angen.

Dulliau ar gyfer cwyr clust NAD ydynt yn cael eu hargymell

NID yw’r defnydd o ffyn gwlân cotwm, matsis neu glipiau gwallt yn cael eu hargymell fel ffordd i gael gwared ar gwyr clustiau. Gall y rhain achosi difrod a haint yn y glust a gallant wneud y rhwystr yn waeth. NID yw rhoi cannwyll yn y glust (neu cannwyll clust Hopi) yn cael ei argymhell chwaith fel dull o drin cwyr clustiau. Gall arwain at losgiadau ac mae astudiaethau wedi dangos nad yw’n cael gwared ar gwyr clustiau.

Keeping Me Well logo

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content