Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pendro

Mae tua un o bob pedwar o bobl yn cael pendro neu deimlo’n simsan a all eich gwneud yn bryderus am gwympo neu fynd allan ar eich pen eich hun. Gall ddigwydd am amryw o resymau, fel cwyr yn cronni yn nhiwb y glust sy’n achosi pigyn clust, colli clyw cosi, a Tinitws, neu gall bendro hefyd ddod yn fwy cyffredin wrth i bobl heneiddio. Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod rhai cleifion yn cael pendro fel rhan o’u symptomau COVID-19.

Mae gwefan Cymdeithas Ménière yn rhoi rhagor o wybodaeth am lawer o fathau o bendro ac anhwylderau cydbwysedd, ac yn rhoi manylion ymarferion ysgafn a all helpu i drin a rheoli symptomau pendro.

Gelwir un o’r achosion mwyaf cyffredin o bendro yn BPPV (Benign Paroxysmal Positional Vertigo). Gellir trin BPPV gartref. Arwyddion arferol y broblem hon yw episodau byrhoedlog o bendro troelli sydd fel arfer yn para am lai na munud. Mae’r rhain yn cael eu sbarduno gan symudiadau fel tipio’ch pen yn ôl, plygu ymlaen a throi drosodd yn y gwely.

Os ydych yn credu y gall fod BPPV arnoch, darllenwch y daflen hon am ragor o wybodaeth gan gynnwys sut i geisio ei drin eich hun.

Cofiwch efallai na fyddwch yn gallu trin eich BPPV gartref os oes gennych broblemau gwddf/cefn, poen difrifol, llewygu, trawiadau, neu os oes angen i chi weld meddyg am broblemau’r galon.

Os ydych chi’n meddwl nad ydych chi’n gallu trin y BPPV gartref, neu os ydych chi’n meddwl bod rhywbeth gwahanol yn achosi’ch pendro yr hoffech gael ei ymchwilio, cysylltwch â’ch ymarferydd gofal iechyd i ystyried cael eich atgyfeirio.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content