Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Offer y gallech chi eu gweld mewn gofal critigol

Dyma ddisgrifiad byr o wahanol offer y gallech chi eu gweld yn yr uned gofal critigol. Os oes offer sydd ddim yn cael eu hamlinellu isod neu os ydych chi’n ansicr am yr hyn y mae offer yn ei wneud, siaradwch â’r nyrs wrth erchwyn eich gwely a fydd yn gallu esbonio.

An icon depicting a ventilator. A stand on wheels with a monitor, a unit with dials, wires and a bag.

Peiriant anadlu

Mae’n cefnogi anadlu drwy roi ocsigen i’r ysgyfaint a thynnu carbon deuocsid o’r corff pan fo claf yn rhy sâl neu’n rhy gysglyd i wneud hynny ei hun. Bydd gan gleifion diwb fel bod y peiriant anadlu yn gallu rhoi cymorth anadlu. Gellir gosod hwn drwy’r geg ac i mewn i’r bibell wynt (tiwb endotraceaidd) neu ei osod yn uniongyrchol yn y bibell wynt (tiwb traceostomi).

Wrth i gleifion wella, efallai na fyddant angen y peiriant anadlu ond hwyrach y bydd angen cefnogaeth anadlu o hyd. Bydd y tîm yn egluro’r gwahanol fathau o gymorth anadlu sydd ar gael i gleifion wrth i’r rhain newid yn ystod arhosiad y claf.

An icon depicting an Endotracheal Tube. A tube with wires and a suction pump.

Tiwb endotraceaidd

Tiwb sy’n rhoi cymorth anadlu o’r peiriant anadlu i’r claf. Mae’n cael ei osod drwy’r geg ac i mewn i’r bibell wynt.

An icon depicting a tracheostomy tube. A tube with connectors, valves and cuffs.

Tiwb traceostomi

Tiwb sy’n rhoi cymorth anadlu o’r peiriant anadlu i’r claf. Mae’n cael ei osod yn uniongyrchol yn y bibell wynt.

An icon depicting a suction unit. A container with a tube linked to a mechanical unit with dials.

Uned sugno

Mae’n helpu i glirio secretiadau o’r llwybr anadlu pan na fydd cleifion yn gallu gwneud hynny eu hunain.

An icon depicting a Bedside Monitor. A computer screen.

Monitor wrth erchwyn y gwely

Mae’n monitro gwybodaeth hanfodol yn gyson, e.e. cyfradd curiad y galon, rhythm y galon, pwysedd gwaed a lefelau ocsigen.

An icon depicting an observation chart - a sheet on a clipboard

Siart arsylwi

Yma mae gwybodaeth hanfodol am ein cleifion, fel pwysedd gwaed, cyfradd curiad y galon, allbwn wrin a thrwythiadau cyffuriau yn cael ei dogfennu. Gall hyn fod ar bapur neu ar gyfrifiadur.

An icon depicting pumps. A stack of machines with buttons and small digital displays.

Pympiau

Maen nhw’n rhoi hylifau, meddyginiaethau a bwyd i’n cleifion.

An icon depicting sounds. A ringing bell.

Larymau

Mae larymau yn rhoi rhybudd i nyrsys os oes newidiadau yng nghyflwr ein cleifion ac yn caniatáu i ni wneud addasiadau rheolaidd i ofal cleifion. Nid yw hynny o reidrwydd yn golygu bod rhywbeth o’i le. Gall y nyrs wrth erchwyn y gwely esbonio’r gwahanol larymau a’r offer i unrhyw un sy’n ymweld â’r uned.

An icon depicting a central line. A line inserted into a large vein to give medicines, nutrition or blood.

Cathetr gwythiennol canolog

Mae’n cael ei osod yn un o’r gwythiennau mawr canolog er mwyn gallu rhoi gwahanol feddyginiaethau ar yr un pryd. Gellir ei ddefnyddio hefyd i roi maeth os nad yw perfedd claf yn gweithio’n iawn.

Icon depicting an arterial line. A monitor showing a line graph with a wire that attaches to your finger.

Cathetr rhydwelïol

Tiwb tenau sy’n cael ei osod mewn rhydweli. Gellir monitro pwysedd gwaed yn gyson ac mae modd cymryd samplau gwaed yn rheolaidd.

An icon depicting a nastro-gastric feeding pump. A bag for milk attached to a stand and a monitor.

Tiwbiau bwydo

Y math mwyaf cyffredin yw tiwb trwyn i’r stumog sy’n cael ei osod drwy’r ffroen, i lawr y corn gwddf ac i mewn i’r stumog. Math arall o diwb bwydo yw tiwb trwyn i’r jejwnwm sy’n cael ei osod drwy’r ffroen, i lawr y corn gwddf ac i mewn i’r coluddyn bach. Os oes angen bwyd artiffisial tymor hir ar gleifion, efallai bydd tiwb yn cael ei fewnosod i’r abdomen ac yn uniongyrchol i’r stumog (tiwb gastrostomi) neu’r coluddyn bach (tiwb jejwnostomi).

Icon depicting an air mattress. Side of bed with buttons.

Matres aer

Mae gwahanol bwysedd aer o fewn celloedd y fatres yn gymorth i atal briwiau gwasgedd rhag datblygu.

An icon depicting a calf compressor. A sleeve that goes round the calf that inflates.

Cywasgwr croth y goes

Mae aer yn cael ei bwmpio’n ysbeidiol ar wahanol bwysau i atal ceuladau gwaed rhag datblygu.

An icon depicting a Urinary Catheter. A bag with tubes.

Cathetr wrinol

Tiwb sy’n cael ei osod yn y bledren er mwyn monitro faint o wrin mae’r arennau’n ei gynhyrchu. Mae’n gymorth i gadw ein cleifion yn gyfforddus.

An icon depicting a chest drain monitor. A container with measurements on the side with narrow pipes attached.

Dreiniau brest

Er mwyn i ni allu draenio aer neu hylif gormodol rhwng yr ysgyfaint a wal y frest.

An icon depicting an intracranial pressure monitor. A computer screen with a handle showing a line graph.

Monitor pwysedd mewngraeanol

Gwifren fach sydd wedi’i gosod yn ofalus trwy’r benglog sy’n canfod cynnydd ym mhwysedd yr ymennydd.

An icon depicting an External Ventricular Drain. A collection bag with tubes attached.

Draen fentriglaidd allanol

Mae’n draenio hylif gormodol sy’n gallu cronni o amgylch yr ymennydd.

An icon depicting a haemo filtration machine. This is a large, upright machine with a computer screen at the top, buttons in the mid-section and bags hanging off.

Peiriant hidlo hemo (peiriant arennau)

Mae’n tynnu cynhyrchion gwastraff or corff pan na fydd arennaun gallu gwneud hyn eu hunain.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content