Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Staff y gallech chi eu cyfarfod mewn gofal critigol

Mae llawer o wahanol bobl yn gweithio ym maes gofal critigol. Dyma ddisgrifiad byr o rai o’r aelodau staff rydych chi’n fwyaf tebygol o’u gweld yn ystod eich arhosiad mewn gofal critigol. Efallai y byddwch chi’n dod ar draws aelod o staff nad yw ei rôl swydd yn cael ei disgrifio isod. Os nad ydych chi’n siŵr pwy yw rhywun, gofynnwch iddo/i esbonio pwy ydyw a sut y bydd yn eich cefnogi chi neu eich anwylyn yn ystod eich/eu harhosiad gofal critigol.

Tîm Meddygol Arbenigol

Ymgynghorwyr profiadol sy’n rhoi diagnosis a thrin cleifion sy’n ddifrifol wael. Maen nhw’n arwain gofal cyffredinol cleifion ac mae ganddyn nhw dîm o Feddygon ac Ymarferwyr Gofal Critigol Uwch sy’n eu cefnogi.

Nyrsys

Maen nhw’n helpu i ofalu am eich anghenion gofal o ddydd i ddydd ac maen nhw o gwmpas drwy’r dydd a’r nos. Efallai y bydd pob nyrs yn gofalu am un neu ddau o bobl sy’n ddifrifol wael ar y tro, gan ddibynnu ar eu hanghenion.

Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd

Maen nhw’n helpu’r nyrsys i ofalu amdanoch chi.

Technegwyr

Nyrsys ac Ymarferwyr profiadol sydd â chefndir yn yr Adran Lawfeddygol sy’n cynorthwyo gyda gweithredoedd, trosglwyddo cleifion a gofalu bod ein hoffer yn ddiogel.

Staff Fferylliaeth

Gyda’r tîm meddygol a nyrsio, maen nhw’n gofalu am sut mae meddyginiaethau yn cael eu defnyddio a’u cyflenwi, a diogelwch meddyginiaethau.

Ffisiotherapyddion (Ffisio)

Byddan nhw’n eich helpu chi i gynnal ac adennill eich cryfder a’ch symudedd. Byddan nhw hefyd yn asesu eich anadlu ac yn helpu i glirio secretiadau oddi ar eich brest.

Therapyddion Galwedigaethol (OT)

Byddan nhw’n eich helpu gyda’ch trefn ddyddiol a sut i ddychwelyd i wneud gweithgareddau sy’n bwysig i chi. Gallan nhw eich helpu i oresgyn neu addasu i unrhyw newidiadau a ddaw o ganlyniad i’ch salwch neu anaf.

Therapyddion Iaith a Lleferydd (SALT)

Maen nhw’n helpu pobl sy’n cael trafferth llyncu a chyfathrebu. Gallan nhw eich helpu i oresgyn neu addasu i’r anawsterau hyn.

Icon depicting someone receiving fluid through a nasal tube
Icon depicting someone receiving fluid through a nasal tube

Deietegwyr

Maen nhw’n rhoi cymorth ynghylch cael digon o faeth, pryd i’w gael a’r ffordd gywir o’i gymryd, er mwyn eich helpu i wella.

Seicolegydd Clinigol

Mae bod mewn Gofal Critigol yn gyfnod anodd. Gallan nhw gynnig rhywfaint o gefnogaeth emosiynol i chi a’r bobl sy’n bwysig i chi.

Cynorthwywyr Adsefydlu

Maen nhw’n cefnogi’r tîm therapi wrth ofalu amdanoch chi a’ch helpu i gyrraedd eich nodau.

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content