Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Clefyd Perthes

Mae clefyd Perthes yn gyflwr plant sy’n effeithio ar y glun.

Mae clefyd Perthes yn brin ac yn effeithio ar 1 o bob 9,000 o blant.

Does neb yn siŵr iawn pam mae’n digwydd. Mae clefyd Perthes yn effeithio ar ben ffemwrol y glun – y belen yn y cymal pelen a chrau ar ben asgwrn y glun. Mae’r cyflenwad gwaed yn cael ei golli ac o ganlyniad mae’n gallu colli ei siâp. Gall hyn arwain at arthritis y glun yn ddiweddarach mewn bywyd.

Perthes' disease diagram - skeleton of hip with bone deteriorating at the top of hip. / Diagram o glefyd Perthes – sgerbwd clun gydag esgyrn yn dirywio ar ben uchaf y glun.

Os yw eich plentyn yn gloff ac yn datblygu unrhyw un o’r symptomau canlynol, dylech chi ffonio 111 ar frys a bydd gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn penderfynu a oes angen gofal brys ar eich plentyn.

  • Poen sydyn yn y glun, y forddwyd neu ben-glin
  • Methu rhoi dim pwysau o gwbl ar y goes wrth sefyll neu gerdded
  • Y goes wedi newid ei siâp neu’n cyfeirio at ongl ryfedd
  • Teimlo’n anhwylus gyda thymheredd uchel, teimlo’n boeth ac yn crynu
  • Poen difrifol yng ngwaelod y bola
  • Symptomau sy’n gwaethygu
Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content