Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Byw gyda’ch clun newydd

Mae hyn yn ymwneud â mynd yn ôl i normalrwydd ar ôl eich llawdriniaeth (neu, gobeithio, yn well na normal!).  

Byddwch yn realistig gyda’ch disgwyliadau a gwrandewch ar eich corff. Mae gwella yn gallu bod yn broses i fyny ac i lawr, sy’n normal ac yn ddisgwyliedig.

 • Mae’r ward yn gallu darparu nodyn ffitrwydd am x6 wythnos.
 • Ystyriwch ddychwelyd i’r gwaith yn raddol.
 • Meddyliwch am addasiadau sy’n gallu cael eu gwneud sy’n benodol i chi a’ch swydd. Ystyriwch a fyddai’n bosibl addasu eich rôl ar gyfer eich cyfnod adfer.
 • Os ydych chi’n gweithio y tu ôl i ddesg am gyfnodau hir, gwnewch yn siŵr eich bod yn symud yn aml. Ewch am dro byr o amgylch y swyddfa neu’r ardd yn rheolaidd drwy gydol y dydd os ydych chi’n gweithio gartref.
 • Trafodwch eich gwaith yn ystod eich apwyntiad 6 wythnos dilynol gyda’ch meddyg ymgynghorol.
 • Dylech chi ddechrau gyda thaith gerdded fer – anelwch am bostyn lamp sy’n agos i’ch cartref i gerdded ato ac yn ôl – yna mynd ymhellach bob hyn a hyn.
 • Cofiwch y bydd yn rhaid i chi gerdded yn ôl bob amser, waeth pa mor bell yr ydych chi’n cerdded.
 • Ceisiwch osgoi palmentydd gyda rhew arnyn nhw.
 • Rydych chi’n gallu ailddechrau gyrru pan fyddwch chi’n gallu plygu eich pen-glin yn ddigon i fynd i mewn ac allan o’r sedd yrru a rheoli’r car yn iawn. Mae hyn yn cynnwys stopio’r car ar frys.
 • Mae hyn fel arfer tua 6-8 wythnos ar ôl eich llawdriniaeth, ond dylech chi drafod hyn yn ystod eich apwyntiadau dilynol gyda’ch meddyg ymgynghorol neu eich ffisiotherapydd.
 • Dylech chi roi gwybod i’ch darparwr yswiriant am eich llawdriniaeth gan fod pob polisi yn wahanol.
 • Dylech chi wirio’r amseroedd ac efallai dechrau gyda thaith fer.
 • Bydd defnyddio sedd sydd ar gael yn gallu bod yn fwy cyfforddus.
 • Am y tri mis cyntaf dylech chi allu gwneud tasgau ysgafn fel dwstio a golchi llestri.
 • Dylech chi osgoi tasgau trymach fel hwfro neu newid dillad y gwely yn y tri mis cyntaf.
 • Dylech chi geisio osgoi sefyll am gyfnodau hir rhag ofn i’ch pigwrn chwyddo.
 • Dylech chi ddechrau gyda’r sedd a’r cyrn wedi’u codi.
 • Yn ystod eich apwyntiad claf allanol dylech chi ofyn i’ch ffisiotherapydd pryd fydd yr amser iawn i chi ailddechrau beicio.
 • Dylech chi sicrhau bod eich clwyf wedi gwella’n llwyr ac yn sych rhag cael haint.
 • Dylech chi ddechrau gyda strôc coes syth (strôc flaen/cefn yn hytrach na nofio broga). 
 • Efallai y byddai’n haws mynd i mewn i bwll rydych chi’n gallu cerdded i mewn iddo yn hytrach na dringo i lawr grisiau.
 • Dylech chi ystyried mynd gyda chwmni i ddechrau.
 • Dylech chi ddechrau gydag arferion ysgafn a monitro sut rydych chi’n teimlo ar ôl hynny.
 • Mae llawer o bobl yn teimlo’n bryderus am gael rhyw ar ôl llawdriniaeth – dylech chi siarad am eich pryder gyda’ch partner.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd tabledi lladd poen yn rheolaidd.
 • Dylech chi osgoi penlinio am 6 wythnos a chadw’ch cyfyngiadau symud mewn cof.

Grwpiau Ffitrwydd Lleol a Chanolfannau Hamdden

Manylion Cyswllt

Ffôn: 07971 980 219   
E-bost: cavtando.physio@wales.nhs.uk

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content