Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Sut alla i gefnogi fy mhlentyn i ganolbwyntio ar dasgau gartref?

Mae ein Therapyddion Galwedigaethol wedi rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd er mwyn eich helpu chi i ystyried ffactorau a allai effeithio ar allu plentyn neu berson ifanc i ganolbwyntio ac ymgysylltu â thasgau gartref.

Child and crayons

Er mwyn gallu canolbwyntio ar dasg, mae angen:

 • deall y dasg sydd angen ei gwneud
 • bod mewn amgylchedd addas a
 • gofalu am ymddaliad y corff.

Os bydd sŵn yn tynnu sylw eich plentyn yn hawdd

 • Rhowch sŵn cefndirol yn is lle bo hynny’n bosib (teledu, radio) 
 • Gofynnwch i’ch plentyn ailadrodd cyfarwyddiadau yn ôl i chi 

Os oes pethau gweledol yn tynnu sylw eich plentyn

 • Ceisiwch gael lle clir i weithio arno os oes modd
 • Ceisiwch gael llai o bethau sy’n tynnu sylw’r plentyn (h.y. diffodd y teledu)
 • Torrwch y tasgau yn gamau bach a chael y plentyn i roi tic ar ôl gorffen pob un.
 • Gwnewch amserlenni gweledol i helpu’r plentyn i ddeall beth sydd nesaf yn y dasg.

Mae’n bwysig bod corff eich plentyn yn cael cynhaliaeth dda wrth wneud gweithgareddau wrth fwrdd neu ddesg. Mae hyn yn helpu i ganolbwyntio ar y dasg, yn hytrach na thynnu sylw neu geisio bod yn fwy cyfforddus.

Good posture - 90° angle at knee, foot and seat in back

Mae’r safle eistedd delfrydol i’w weld yn y llun isod. Mae hyn yn dangos y rheol “90 gradd, 90 gradd, 90 gradd”, gyda chluniau, pengliniau a fferau’r plentyn ar ongl sgwâr.

Dylai traed a chefn eich plentyn gael cynhaliaeth dda wrth eistedd wrth y bwrdd. Gallwch chi wneud hyn trwy ddefnyddio clustogau a stôl droed os oes angen. Mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod eich plentyn yn gallu cyrraedd y bwrdd wrth eistedd.

Yn gyntaf rydym yn argymell eich bod yn gwylio ein fideo, ‘Deall Sut Mae Plant yn Defnyddio eu Synhwyrau i Reoleiddio ar gyfer Dysgu a Chwarae’.

Symudiadau

Children playing with a ballUn o’ch synhwyrau yw’r mewnbwn symudiad (festibwlar). Mae negeseuon gan y derbynyddion festibwlaidd yn cael eu lleoli yn y glust fewnol, sy’n eich helpu i ddeall symudiad a’i berthynas â’r amgylchedd. Mae angen cydbwysedd o seibiannau symud rheolaidd, er mwyn cynnal lefel canolbwyntio a chyffroi trwy gydol y dydd.

Mae propriodderbyniaeth yn synnwyr arall. Mae propriodderbynyddion yn ein holl gyhyrau. Mae’r rhain yn dweud wrthym am safle ein haelodau yn ogystal â’r symudiadau y mae ein corff yn eu gwneud a’r nerth y mae’n ei ddefnyddio. Mae cael ymwybyddiaeth briodol o bropriodderbyniaeth y corff yn rhoi adborth synhwyraidd cyson a chlir i ni am ein corff. Mae’r adborth hwn yn ein helpu i drefnu ein corff ar gyfer gweithgareddau dyddiol. Gweithgaredd propriodderbyniaeth yw rheoleiddiwr ein synhwyrau hefyd ac mae’n gallu helpu i dawelu plentyn gorfywiog a chynhyrfus. Mae’n gallu cael ei ddefnyddio hefyd i gynyddu lefel deffroad plentyn a chymell y corff fel bod gweithgareddau penodol yn gallu cael eu gwneud.

Byddai’r syniadau canlynol o fudd i ddatblygu’r meysydd uchod. Mae angen amrywiaeth o’r gweithgareddau hyn ar eich plentyn drwy’r dydd. 

Dylech ganfod pa weithgareddau sy’n cyffroi a pha weithgareddau sy’n tawelu a defnyddio cyfuniad o’r gweithgareddau hyn drwy’r dydd i gydbwyso angen eich plentyn i symud.

 • Cael y plentyn i wneud tasgau symud bach drwy’r diwrnod ysgol, e.e. symud dodrefn; cario pethau o’r dosbarth i’r ystafell ddosbarth/swyddfa a danfon negeseuon.
 • Neidio ar drampolîn, yn araf ac yn rhythmig neu fownsio ar bêl sboncio.
 • Offer chwarae fel siglenni, meri-go-rownd, si-so, ceffyl siglo, ac ati.
 • Gadael i’r plentyn gnoi rhywbeth pan mae’n rhaid canolbwyntio.
 • Gadael i’r plentyn chwarae gyda rhywbeth, e.e. pêl wasgu, wrth wrando.
 • Defnyddio clustog symud ac eistedd (mov’n’sit) i gynyddu lefelau deffroad er mwyn gwella sgiliau canolbwyntio ac ymddaliad.
 • Codi gwrthrychau trwm (e.e., tywallt dŵr o un cynhwysydd i’r llall, codi blwch teganau, ac ati). Gwneud yn siŵr fod y plentyn yn plygu ei liniau er mwyn osgoi brifo’r cefn wrth godi
 • Defnyddio offer cae chwarae megis bariau mwnci, fframiau dringo, ac ati.
 • Rasys cropian: esgus bod yn anifeiliaid gwahanol a symud ar hyd y llawr neu gropian mor gyflym â phosibl gan godi malws melys gyda’r geg wrth fynd.
 • Dal pêl wrth hanner penlinio (un ben-glin ar y llawr ac un droed ar y llawr). Yn raddol, dod â’r droed sydd ar y llawr yn nes at y corff – mae hyn yn ei gwneud hi’n anoddach!
 • Tynnu rhaff wrth sefyll, yn gorwedd ar y bola neu wrth benlinio’n uchel. Defnyddio rhaff neu’r dwylo a cheisio tynnu’r partner dros linell.
 • Cwrs rhwystro: Mynd dros, o dan, o gwmpas, wrth ochr, drwodd, yn ôl, ymlaen ac ati.
 • Gemau fel ‘Twister’, Mae Seimon yn dweud a ‘Hokey-cokey’
 • Driliau baner – y plant yn adlewyrchu eich symudiadau neu ystum
 • Gymnasteg – cwympo, trosbennu, llofneidio ac ati.
 • Torri olion llaw a throed wedi’u peintio ar gardfwrdd a’u gosod fel llwybr. Gofyn i’r plentyn eu dilyn. Ar ôl y gweithgaredd hwn gall y plentyn godi’r holl olion troed chwith neu’r holl olion troed dde.
 • Taflu pêl dros neu drwy gylch neu raff
 • Taflu pêl i fannau penodol e.e. cylch neu raff
 • Bownsio pêl ar hyd llinell neu gylch rhaff, sgwâr a.y.b.
 • Taflu at dargedau – uwch neu is, o ochr i ochr
 • Defnyddio peli maint gwahanol neu fenig gludiog, racedi
 • Dal, taflu, bownsio

Taenu rhaff ar hyd y llawr a neidio drosti mewn gwahanol batrymau –

A diagram of steps you can use jumping over a rope

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content