Cadw Fi'n Iach - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwestiynau Cyffredin – Therapi Galwedigaethol i Blant a Phobl Ifanc

Dyma atebion i gwestiynau sy’n cael eu gofyn yn aml am wasanaeth Therapi Galwedigaethol Plant a Phobl Ifanc, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro.

Cysylltwch â thîm gweinyddol Therapi Galwedigaethol ar 02921 836910

A boy with health-related icons around him

Ffoniwch dîm gweinyddol Therapi Galwedigaethol ar 02921 836910 er mwyn gallu gwneud Cais am Gymorth.

  • Bydd eich cais yn cael ei frysbennu i weld sut y gall ein gwasanaeth helpu. Efallai y byddwch chi’n cael eich cyfeirio at gyngor yn y lle cyntaf neu bydd eich cais a’ch pryder yn cael eu trosglwyddo i wasanaeth arall.
  • Os mai ni yw’r gwasanaeth cywir all eich helpu, byddwch chi’n derbyn llythyr ‘optio i mewn’ a fydd yn eich cyfeirio at yr adnoddau a’r fideos ar y wefan hon cyn eich asesiad ffôn cychwynnol. Mae’n bwysig eich bod chi’n ymateb i’r llythyr hwn o fewn pythefnos.
  • Yna byddwch chi’n cael asesiad ffôn cychwynnol gyda Therapydd Galwedigaethol lle byddwn yn trafod proffil galwedigaethol eich plentyn gyda chi. Mae hyn yn ymdrin â phethau y mae’ch plentyn yn eu gwneud yn ystod y dydd. Bydd hyn yn cynnwys gweithgareddau hunan-ofal (ymolchi, brwsio dannedd, mynd i’r toiled), gwisgo, ysgrifennu, defnyddio cyllyll a ffyrc. Byddwn yn edrych ar gryfderau a diddordebau eich plentyn a’r meysydd yr hoffech eu datblygu. Does dim angen i ni weld eich plentyn bob tro a gall y cyngor hwnnw gael ei roi yn dilyn galwad ffôn er mwyn i chi ei weithredu gartref.
  • Weithiau bydd angen i ni gwrdd â’ch plentyn wyneb yn wyneb. Gallai hyn fod yn ymweliad yn yr ysgol, ymweliad yn y cartref, asesiad mewn clinig (naill ai yng Nghanolfan Plant Llandochau neu Dewi Sant) neu asesiad eistedd yn ein storfeydd offer. Bydd rhai yn asesiadau untro neu weithiau rydym yn cynnig sesiynau dilynol.
  • Ar ddiwedd y sesiwn/sesiynau, byddwch yn cael eich rhyddhau o’r gwasanaeth gydag unrhyw wybodaeth ysgrifenedig sydd ei hangen arnoch i barhau i weithio ar y nodau galwedigaethol y cytunwyd arnynt gyda’ch plentyn. Byddwn hefyd yn sicrhau eich bod yn gwybod sut i ddod yn ôl atom i gael cyngor a chymorth pellach os bydd angen i chi wneud hynny yn y dyfodol.

Gallwch chi wneud Cais am Gymorth drwy ffonio ein tîm gweinyddol ar 02921 836910. Byddan nhw’n gofyn i chi beth yw eich pryderon am eich plentyn a’i ymgysylltiad galwedigaethol a’r hyn yr ydych wedi rhoi cynnig arno eisoes.

Rydym yn eich annog i wylio ein fideos i’ch helpu i ddeall sut y gallwn helpu eich plentyn. Gyda’ch caniatâd, gall staff ysgol ac unrhyw weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n ymwneud â’ch plentyn hefyd wneud Cais am Gymorth yn yr un modd.

Mae llinell gymorth yn agor yn 2023 lle gallwch chi ffonio am sgwrs neu gallwch chi wneud Cais am Gymorth drwy ffonio ein tîm gweinyddol ar 02921 836910.

Rydym yn croesawu eich adborth, cliciwch yma i lenwi ein ffurflen adborth fer. Diolch am eich adborth.

Dysgwch ragor am y tîm Therapi Galwedigaethol yn Ysbyty Plant Cymru yma

Os oes gennych gwestiwn penodol, ffoniwch y tîm ar 02921 842241.

Dysgwch ragor am y tîm Therapi Galwedigaethol sy’n cefnogi ein hysgolion arbennig yma.

Sut i gysylltu a ni

I wneud cais am gymorth, plis cysylltwch a ni ar 02921 836910.

Manylion Cyswllt

Therapi Galwedigaethol i Blant a Phobl Ifanc
Llawr 1af, Tŷ Coetir
Ffordd Maes y Coed
Caerdydd
CF14 4HH

Rhif Ffôn: 02921 836 910

Keeping Me Well - Cardiff and Vale University Hospital

Help us improve Keeping Me Well!

We’re currently working to improve the Keeping Me Well website. If you’d like to help us make this site a better, more helpful experience for you, please take a few minutes to let us know what improvements you’d like to see.

Skip to content